Thông tư số 156/2013/TT-BTC quản lý thuế

Ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013 ngày 20/07/2013, có hiệu lực từ ngày 20/12/2013. Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2014

Về khai thuế và thủ tục hành chính thuế có 8 điểm mới chính so với quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Là:

1. Về phần Quy định chung bổ sung Điều 9 - Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế.

2. Về khai thuế, Phần quy định chung có bổ sung “Đồng tiền khai thuế”. 

3. Về thủ tục hoàn thuế: Điều 49 quy đinh giảm thủ tục hành chính trong hồ sơ hoàn thuế GTGT trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

4. Về khai thuế tài nguyên (Điểm c, Khoản 1 Điều 14), Thông tư quy định thêm người khai nộp thuế.

5. Về khai thuế GTGT, Thông tư quy định (Điểm c, khoản 1, Điều 11).

6. Về khai thuế thu nhập cá nhân, Điểm a1 Khoản 1 Điều 16 Thông tư quy định.

7. Về khai bổ sung hồ sơ khai thuế cũng có thêm quy định (Điểm a, khoản 5 Điều 10) quy định khai thuế bổ sung, điều chỉnh sau khi có kết luận, quyết định xử lý về thuế.

8. Về mẫu biểu kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC có nhiều thay đổi, bổ sung gồm 215 mẫu

Thông tư này quy định và hướng dẫn thực hiện phần lớn thủ tục hành chính về thuế, thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Chi tiết thông tư và biểu mẫu

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

VNNP cam kết: Bồi thường 100% thiệt hại nếu làm sai

Error: unable to save our links to cache. Please make sure that the folder automaticbacklinks_cache located in the folder /home/gpvnnp/public_html/dichvuketoanthue and has CHMOD 0777